Aktualności

Nowe przepisy w sprawie wspólnot gruntowych – czas na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości tylko do końca 2016 roku. W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, której celem jest uregulowanie stosunków własnościowych nieruchomości wchodzących w skład gruntów wspólnie użytkowanych przez mieszkańców wsi.

Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustaleniem wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych posiadanych przez uprawnionych i wielkości przysługujących im udziałów.

Wspólnoty gruntowe to szczególnie bliski nam temat, ponieważ od dawna pracujemy nad kilkoma sprawami, w których problem nieuregulowanego stanu prawnego tego typu nieruchomości ma kluczowe znaczenie. Obecnie w Polsce jest blisko 107 tys. ha gruntów wpisanych do ewidencji gruntów i budynków, łącznie 5100 wspólnot gruntowych, z których blisko 3500 nie ma uregulowanego stanu prawnego (brak aktualnych wykazów działek wchodzących w skład wspólnot, list osób uprawnionych do udziału, danych na temat wielkości udziałów poszczególnych uprawnionych). Znaczna część wspólnot nie ma również utworzonych spółek, które zarządzałyby sprawami wspólnoty. Od nowego roku osoby użytkujące takie grunty mają możliwość podjęcia starań o uzyskanie udziału we wspólnocie, jeżeli organom administracji nie uda się ustalić pierwotnych uprawnionych. Szansę na udział we wspólnocie mają osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty, a także osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntowa są lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia.

Historia wspólnot sięga jeszcze XIX wieku i wynika z przyjętych wówczas stosunków własnościowych, wprowadzonych głównie na terenach byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego. Likwidacja powszechnie panującej pańszczyzny otworzyła pole do zastosowania nowatorskich na tamte czasy sposobów regulowania własności ziemi i tak powstały wspólnoty gruntowe – wówczas wspólnoty osad tabelowych, z których mogli wspólnie korzystać uwolnieni chłopi. Próbę uregulowania stosunków własnościowych gruntów należących do wspólnot stanowiła ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 33, poz. 290), która jednak nie została wdrożona z powodu wybuchu II Wojny Światowej. Kolejna ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wprowadzała rozwiązania typowe dla socjalistycznego porządku prawnego. Dopiero obecna nowelizacji z 2015 r. umożliwia pełne uregulowanie sytuacji prawnej wspólnot – w tym uwłaszczenie rzeczywistych posiadaczy.

Kredyty indeksowane i denominowane kursem CHF (frank szwajcarski) lub innej waluty wymienialnej to gorący temat od kilku lat. Jeszcze do niedawna konsumenci odczuwający coraz bardziej ciężar spłacania niespłacalnych kredytów liczyli na zmiany zapowiadane przez ustawodawcę, jednak dziś już wiemy, że te oczekiwania nie zostaną spełnione. Trzeba wykazać się własną inicjatywą i podjąć walkę z bankiem, i to walkę wcale nie taką nierówną jak się wydaje. Instytucje zajmujące się ochroną konsumentów z coraz większą inicjatywą włączają się w spór na linii banki – klienci podnosząc ważne argumenty, z których WARTO skorzystać.

Analizujemy umowy kredytowe, pomagamy w przygotowaniu reklamacji, reprezentujemy przed Sądem. Umowy o kredyt indeksowany lub denominowany zawierane przed dekadą w przeważającej większości zawierają postanowienia niedozwolone tzw. klauzule abuzywne, warto więc sprawdzić czy Twoja umowa nie kwalifikuje się do renegocjacji. Zapraszamy, sama analiza umowy jest w naszej Kancelarii bezpłatna.