Oferta

Specjalizacje

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Od kilkunastu lat zajmujemy się kompleksową obsługą prawną osób poszkodowanych w wypadkach losowych (wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, wypadki spowodowane zaniedbaniami np. służb porządkowych i zarządców terenu, błędy lekarskie). Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń od instytucji ubezpieczeniowych, a także od innych osób prawnych lub fizycznych zobowiązanych do naprawienia szkody. Pomagamy w uzyskaniu świadczeń takich jak:

  • zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu obrażeń ciała,
  • zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osób bliskich,
  • odszkodowanie stanowiące zwrot kosztów leczenia, transportu, opieki osób trzecich, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków,
  • renta przysługująca z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

Analizujemy dokumentację szkody i indywidualnie oceniamy zasadność roszczeń Klienta. Negocjujemy wysokość i warunki wypłaty należnych świadczeń w przedsądowych postępowaniach likwidacyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sporach z zakresu prawa zobowiązań i prawa rzeczowego pomiędzy osobami fizycznymi oraz pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przygotowujemy i analizujemy projekty umów cywilno-prawnych i ugód. Reprezentujemy Klientów w sprawach spadkowych, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i pokrewne. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Wspieramy naszych Klientów w sporach z administracją publiczną zarówno na poziomie postępowań administracyjnych jak i sądowo-administracyjnych. Przygotowujemy odwołania od decyzji, skargi na decyzje ostateczne do wojewódzkich sądów administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Świadczymy usługi w zakresie indywidualnych potrzeb Klienta, w tym w szczególności dotyczących prawa podatkowego, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, odszkodowań za wywłaszczenia etc. Zajmujemy się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi regulowania sytuacji prawnej nieruchomości, między innymi nieruchomości wchodzących w skład wspólnot gruntowych (dawniej wspólnot osad tabelowych).

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentujemy Klientów w sporach pracowniczych oraz w sporach z organami rentowymi. Pomagamy w sprawach dotyczących wyliczenia wysokości i wypłaty świadczeń chorobowych, rehabilitacyjnych, rentowych i emerytalnych, w sprawach dotyczących odpowiedzialności za zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych etc.

Sprawy z zakresu prawa karnego

Występujemy jako oskarżyciele posiłkowi w sprawach karnych reprezentując poszkodowanych. Zapewniamy obronę w postępowaniach karnych, w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

Inne

W imieniu Klienta bierzemy udział w postępowaniach egzekucyjnych, mediacyjnych i negocjacjach.

Tajemnica zawodowa

Wszystkie informacje i materiały przekazywane przez Państwa lub uzyskane w czasie udzielania porady prawnej lub prowadzenia sprawy objęte są tajemnicą adwokacką. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej dotyczy również współpracowników kancelarii oraz osób zatrudnionych podczas wykonywania działalności zawodowej adwokata – personel pomocniczy.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za wszystkie oferowane usługi ustalamy indywidualnie przed przyjęciem zlecenia. Jest ona uzależniona od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu, nakładu pracy oraz innych przewidywanych kosztów realizacji zadania. Stosujemy różne warianty ustalania wynagrodzenia w zależności od Państwa potrzeb lub preferencji, w tym także:

  • wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie szacunkowej prognozy kosztów i nakładu pracy,
  • wynagrodzenie ryczałtowe z premią za sukces składające się z minimalnego wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia w postaci premii za uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia,
  • wynagrodzenie według stawek godzinowych płatne po zrealizowaniu zlecenia lub też na zakończenie przyjętych przez strony okresów rozliczeniowych.

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość uiszczenia wynagrodzenia w systemie ratalnym. Wynagrodzenie adwokata nie obejmuje opłat skarbowych, opłat kancelaryjnych oraz kosztów sądowych, czyli opłat sądowych i wydatków związanych z prowadzeniem postępowania.

Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia przedstawiamy Klientowi szacunkowe zestawienie niezbędnych kosztów oraz w sytuacjach tego wymagających sporządzamy wraz z Klientem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Informacje na temat stawek minimalnych wynagrodzenia adwokata znajdą Państwo w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1800), które mają zastosowanie przy szacowaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Podstawą rozliczenia z Klientem jest każdorazowo zawierana umowa zlecenia.